ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร

Last updated: Nov 13, 2010  |  690 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดมุกดาหารเมืองชายโขงงาม มะขามหวานเลิศ ถิ่นกำเนิดลำพญา ภูผาเทิบพิสดาร กลองโบราณล้ำค่า
วัฒนธรรมไทยแปดเผ่า เขามโนรมย์เพลินตา

    ข้อมูลทั่วไป

ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาทางฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงแขวงสวันเขต มีหมู่บ้านชุมชนใหญ่ชื่อบ้านหลวงโพนสิน ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณพระธาตุอิงฮัง แขวงสวันเขตในปัจจุบัน โดยมีเจ้าจันทรสุริยวงศ์ปกครอง มีบุตรชายชื่อเจ้ากินรี ซึ่งต่อมาได้ข้ามลำน้ำโขงมาฝั่งขวาที่บริเวณปากห้วยมุก สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้น ณ ที่นั้น ในปี พ.ศ. 2310 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2313 และตั้งชื่อเมืองว่า "มุกดาหาร" อันเกิดจากศุภนิมิตรที่พบเห็นในขณะที่กำลังสร้างเมือง ชาวเมืองทั่วไปเรียกมุกดาหารว่า เมืองมุก
 
ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ ให้เจ้ากินรีเป็นพระยาจันทรศรีสุราช อุปรชามัณฑาตุราช ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองคนแรกของเมืองมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2321
 
เดิมเมืองมุกดาหารมีฐานะเป็นเมืองขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2450 มีการปรับปรุงการปกครองมณฑลอุดรเป็นจังหวัด และเมืองมุกดาหารจึงถูกยุบเป็นอำเภอเมืองมุกดาหาร ขึ้นการปกครองกับจังหวัดนครพนม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติ จัดตั้งจังหวัดมุกดาหารขึ้นเป็นจังหวัดที่ 73 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่ 17 ของภาคอีสาน
 
อาณาเขต :
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และ อำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสวันเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 

มุกดาหาร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,339.83 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง

 
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
อำเภอเมือง-อำเภอนิคมคำสร้อย 28 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอหว้านใหญ่ 31 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอดอนตาล 34 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอคำชะอี 35 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอหนองสูง 52 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอดงหลวง 55 กิโลเมตร
 
ระเบียบการข้ามไปแขวงสวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปปล.)
เอกสารที่ใช้ประกอบหลักฐาน
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- กรณีเด็กที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร 1 ฉบับ
- กรณีใช้บัตรสีเหลือง ต้องติดรูปถ่าย และให้ทางอำเภอรับรอง
- ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
- การออกใบอนุญาตผ่านแดน มีอายุครั้งละ 3 วัน (กรณีข้ามไปเยี่ยมญาติหรือท่องเที่ยว) และครั้งละ 30 วัน (กรณีข้ามไปเพื่อติดต่อธุรกิจค้าขาย)
- ยื่นหลักฐาน และสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วันธรรมดาในเวลาราชการ วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. โทร. (042) 611-330
 
หมายเหตุ สำหรับชาวต่างประเทศ ต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมด้วยวีซ่าที่สถานฑูต สปปล. ประจำประเทศไทย ออกให้โดยติดต่อขออนุญาตผ่านแดนที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดมุกดาหารโดยตรง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร. (042) 611-074
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 042)

ศาลากลางจังหวัด

611-523

ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขต 4 จ.นครพนม

513-490-1

ที่ว่าการอำเภอเมือง

611-550

เทศบาลเมือง

611-227

ด่านตรวจคนเข้าเมือง

611-074

ด่านศุลกากร

611-775

ที่ว่าการอำเภอดอนตาล

689-099

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง

681-239

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

611-208 , 611-455

สำนักงานขนส่งจังหวัด

611-421

รพ.มุกดาหาร

611-379 , 611-285

รพ.นิคมคำสร้อย

681-052

รพ.คำชะอี

691-085

รพ.ดอนตาล

689-085

รพ.ดงหลวง

697-023

รพ.หว้านใหญ่

699-085

สาธารณสุขจังหวัด

611-430 , 611-741

Powered by MakeWebEasy.com