ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี

Last updated: Nov 16, 2010  |  842 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
 
อุบลเมืองแก่งสุนทรีย์ รับสุรีย์แรกอรุณ คืนนักบุญเหล่าบัวบาน
งานเทศกาลเทียนพรรษา แหล่งอารยาก่อนประวัติศาสตร์

     ข้อมูลทั่วไป

อุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 629 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีหน้าผาหินทราย บริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง อันเป็นเส้นกั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยและลาว
 
ประวัติเมืองอุบลราชธานี :

ดินแดนแถบนี้ มีชนชาติ ข่า ส่วย อพยพมาจากกรุงศรีสัตนาคนหุตเข้ามาอาศัยอยู่ ตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงคิดจะรวบรวมผู้คนที่แตกกระจัดกระจายจากภัยสงครามให้มาอยู่เป็นกลุ่มก้อน ดังนั้นถ้าใครสามารถรวบรวมผู้คนได้มาก และอยู่กันอย่างมั่นคง ก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ. 2329 ท้าวคำผง ซึ่งได้รวบรวมผู้คนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำกินอยู่ ณ บริเวณห้วยแจระแม อันเป็นที่ราบริมแม่น้ำมูล และต่อมาภายหลังมีความชอบจากการนำกำลังเข้าช่วยกองทัพไทยตีเมืองนครจำปาศักดิ์ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านแจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานี และแต่งตั้งให้ท้าวคำผง เป็นพระปทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมือง ภายหลังได้ย้ายเมืองมาตั้งใหม่ที่ "ดงอู่ผึ้ง" อันเป็นที่ตั้งจังหวัดในปัจจุบัน โดยมีเมืองเทียบเท่าชั้นจัตวาขึ้นอยู่รวม 7 เมือง
 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล เมืองอุบลราชธานีถูกรวมอยู่ในบริเวณหัวเมืองลาวกาว ต่อมาในปี พ.ศ. 2442 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเมืองอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งมณฑล และเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2443 เป็นมณฑลอีสาน
 

ในปี พ.ศ. 2468 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จึงลดฐานะมณฑลอุบลราชธานี ลงเป็นเพียงจังหวัดหนึ่ง ของมณฑลนครราชสีมา จนกระทั่งยุบเลิกมณฑลในปี พ.ศ. 2476 จึงกลายเป็นจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่นั้นมา

 
อาณาเขตติดต่อและการปกครอง :

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาบรรทัด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดยโสธรและศรีสะเกษ
 

อุบลราชธานี มีพื้นที่ 15,517 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ และ 6 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอน้ำยืน อำเภอเขื่องใน อำเภอบุญฑริก อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอนาจะหลวย อำเภอโขงเจียม อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอตาลสุม อำเภอสิรินธร อำเภอสำโรง กิ่งอำเภอดอนมดแดง กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์

 
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอ และกิ่งอำเภอต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอวารินชำราบ 2 กิโลเมตร
อำเภอสำโรง 26 กิโลเมตร
อำเภอตาลสุม 34 กิโลเมตร
อำเภอม่วงสามสิบ 35 กิโลเมตร
อำเภอเขื่องใน 38 กิโลเมตร
อำเภอตระการพืชผล 45 กิโลเมตร
อำเภอเดชอุดม 45 กิโลเมตร
อำเภอพิบูลมังสาหาร 45 กิโลเมตร
อำเภอศรีเมืองใหม่ 66 กิโลเมตร
อำเภอกุดข้าวปุ้น 71 กิโลเมตร
อำเภอสิรินธร 72 กิโลเมตร
อำเภอโขงเจียม 75 กิโลเมตร
อำเภอบุณฑริก 87 กิโลเมตร
อำเภอโพธิ์ไทร 95 กิโลเมตร
อำเภอน้ำยืน 101 กิโลเมตร
อำเภอเขมราฐ 106 กิโลเมตร
อำเภอนาจะหลวย 135 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 20 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก 7 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอดอนมดแดง 35 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอนาเยีย 35 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม 74 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอนาตาล 93 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 045)

ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จ.อุบลราชธานี

243-770-1

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

254-216 , 254-120

ไปรษณีย์จังหวัด

254-001

สถานีขนส่งจังหวัด

244-342

รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์

254-153

รพ.เดชอุดม

361-133-4

รพ.เขมราฐ

491-182

รพ.นาจะหลวย

379-098

รพ.สำโรง

241-630

รพ.โขงเจียม

351-083

รพ.พิบูลมังสาหาร

441-053

รพ.วารินชำราบ

321-243

รพ.ศรีเมืองใหม่

399-112

รพ.หัวตะพาน

469-003

Powered by MakeWebEasy.com