ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Last updated: Nov 16, 2010  |  728 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ชักพระประเพณี

ข้อมูลทั่วไป
 

สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่ พวกเซมัง และมลายูดั้งเดิมซึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอนก่อนที่ชาวอินเดียจะอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งและเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา เป็นต้น

ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 13 มีหลักฐานปรากฏว่าเมืองนี้ได้รวมกับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมือง “กาญจนดิษฐ์” ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยา มาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี

สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 685 กิโลเมตร มีพื้นที่ 12,891 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อุดมด้วยความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ป่า และยังมีหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง น้ำทะเลใส หาดทรายขาว อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะนางยวน ซึ่งแต่ละเกาะมีความหลากหลายของธรรมชาติแตกต่างกันไป

สุราษฎร์ธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอคือ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิยม อำเภอพนม อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะพะงัน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี และกิ่งอำเภอวิภาวดี

 
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ
จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ทิศใต้ ติดต่อกับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 077)

สำนักงานททท.ฯ สุราษฎร์ฯ

โทร. 0 7728 8818-9

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว ททท.เกาะสมุย

โทร. 0 7742 0720-2

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

โทร. 0 7728 3970

สถานีเดินรถประจำทาง

โทร. 0 7720 0032

สถานีรถไฟสุราษฎร์ฯ

โทร. 0 7731 1213

สนามบินสุราษฎร์ธานี

โทร. 0 7744 1230

สนามบินสมุย

โทร. 0 7742 5011

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โทร. 0 7727 2231

โรงพยาบาลสมุย

โทร. 0 7742 1399,0 7742 0902

โรงพยาบาลเฉวง

โทร.0 7723 0049,0 7742 2272

ที่ทำการไปรษณีย์

โทร.0 7727 2013,0 7728 1966-7

ตรวจคนเข้าเมือง

โทร. 0 7727 3217,0 7727 3504

สถานีตำรวจ

โทร. 191,0 7727 2095,0 7727 2211

ตำรวจทางหลวง

โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยว

โทร. 1155, 0 7742 1281

Powered by MakeWebEasy.com