วีซ่าญี่ปุ่น

Last updated: Apr 20, 2012  |  987 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าญี่ปุ่น

ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าญีปุ่น ทำวีซ่าญี่ปุ่น


Japan visa

EMBASSY OF JAPAN : สถานฑูตญี่ปุ่น 
ที่ตั้ง : 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร 0-2207-8503, 0-2696-3003
เวลายื่น : 08.30 น. – 11.15 น
เวลารับ : 13.30 น. - 16.00 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าญี่ปุ่น

 • หนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
 • รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1ใบ
 • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 • แบบฟอร์ม วีซ่าญี่ปุ่น กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด (ใบคำร้องขอวีซ่า PDF)
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าญี่ปุ่น
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
   ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
   ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการ ค้าของผู้อุปการะ
   ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียน การค้าของผู้อุปการะ (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน, ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจด ทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด
 • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย ตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)
 • NEW!! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สถานฑูตญี่ปุ่นประกาศบังคับใช้ “แบบสอบถามเพื่อขอวีซ่า" 1 ชุด 
  **ดังนั้นท่าน ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องแนบเอกสารดังกล่าวมาประกอบการยื่นด้วย หากท่านไม่สามารถเตรียม “แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า” ได้ ทางสถานทูตฯจะปฏิเสธการยื่นคำร้องขอ
  Download แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ภาษาไทย 
  Download แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ภาษาอังกฤษ

 • กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น
  กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

 • เอกสารรับรองเหตุผลในการเดินทาง : (อนึ่ง ผู้ที่เคยไปญี่ปุ่นแล้วภายในเวลา 3 ปี สามารถยกเว้นเอกสารเหล่านี้) จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน), รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน, จดหมาย, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น(ถ่ายสำเนาหน้าที่มี ชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) เป็นต้น
 • กรณีที่เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : ใช้หนังสือรับรองต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ของเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น (เช่น หนังสือรับรองการเสียภาษี, หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร, สำเนาแบบแสดง รายการยื่นภาษีเงินได้,หนังสือรับรองรายได้)

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าญี่ปุ่น

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 08.30 น. – 11.15 น. ที่ช่องหมายเลข 1 และ 2
 • หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือเดินทางเกิน 5 ปีแล้วต้องยื่นด้วยตัวเอง
 • สามารถออกเป็น Electronic visa ได้
 • ใช้เวลา 3 วันทำการ ขอรับได้ในเวลา 13.30 น. - 16.00 น.
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • พาสปอร์ตข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่า 
  แต่ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากหน่วยงาน และจดหมายเชิญ อยู่ได้ 90 วัน
 • ข้อแนะนำในการยื่นวีซ่าญี่ปุ่น
 • เว็บไซต์สถานฑูตญี่ปุ่น


ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าญี่ปุ่น

Powered by MakeWebEasy.com