วีซ่าไต้หวัน

Last updated: 2012-04-20  |  525 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าไต้หวัน

 ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าไต้หวัน ทำวีซ่าไต้หวัน

Taiwan visa

สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป
ประจำประเทศไทย 

ที่ตั้ง : ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120 
เบอร์โทร : 0-2670-0200-9
แฟ๊กซ์ : 0-2670-0220
เวลาทำการแผนกวีซ่า : 09.00 น. - 12.00 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าไต้หวัน

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ชุด (สำเนา+ตัวจริง)
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ
 • หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากถ่ายเอกสารย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนา+ตัวจริง)
 • กรณีเป็นนักศึกษา ต้องขอหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการงานและการเงินของผู้ปกครอง
 • กรณีเป็นเด็ก ที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดาด้วย
 • แบบฟอร์ม วีซ่าไต้หวัน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด 
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าไต้หวัน

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าไต้หวัน

 • เวลาทำการแผนก วีซ่าไต้หวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
 • ใช้เวลา 2 วันทำการ
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • เว็บไซต์สถานฑูตไต้หวัน


ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าไต้หวัน

Powered by MakeWebEasy.com