วีซ่าฝรั่งเศส

Last updated: Apr 20, 2012  |  689 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าฝรั่งเศส

 ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าฝรั่งเศส และ Schengen Visa

Franch visa

EMBASSY OF FRANCH : สถานฑูตฝรั่งเศส 
ที่ตั้ง : 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
เบอร์โทร : 0-2627-2150 
แฟ๊กซ์ : 0-2627-2155 
เวลายื่น : 08.30 น. - 12.00 น. 
เวลารับ : 14.00 น. - 15.30 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าฝรั่งเศส

 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท
 • จดหมาย รับรองการทำงาน
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด 
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าฝรั่งเศส
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก) 

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าฝรั่งเศส

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น : 08.30 น. - 12.00 น.
  เวลารับ : 14.00 น. - 15.30 น.
 • ท่านจำเป็นต้องทำการนัดหมายกับสถานฑูตล่วงหน้า เพื่อ ทำวีซ่าท่องเที่ยว 
  ทำการนัดหมายล่วงหน้า
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 5-7 วันทำการ
 • สามารถนำ Schengen Visa ที่ออกจากประเทศฝรั่งเศส เดินทางไปยังประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa ได้
  ประเทศแถบยุโรปที่สามารถใช้ Schengen Visa เดินทางได้
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • เว็บไซต์สถานฑูตฝรั่งเศส


ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าฝรั่งเศส

Powered by MakeWebEasy.com