วีซ่าอิตาลี

Last updated: Apr 20, 2012  |  498 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าอิตาลี

 ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าอิตาลี และ Schengen Visa

Italy visa

EMBASSY OF ITALY : สถานฑูตอิตาลี 
ที่ตั้ง : 399 ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 
เบอร์โทร : 0-2285-4090 - 3 
เบอร์โทร : 1900-222-344 (จองคิวยื่นวีซ่า) 
แฟ๊กซ์ : 0-2285-4793 
เวลายื่น : 9.00 น. - 13.00 น.
เวลารับ : 14.30 น. - 15.30 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอิตาลี

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า
 • รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 5 x 3 เซ็นติเมตร หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)
 • จดหมายรับรองการทำงาน
 • หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร ให้ใช้เป็นตัวจริง ซึ่งมีหัวจดหมายของธนาคารเท่านั้น
 • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ (วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท)
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด 
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าอิตาลี
 • ตั๋วเครื่องบินตัวจริง ไป - กลับ
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก) 

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอิตาลี

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น : 9.00 น. - 13.00 น. และเวลารับ : 14.30 น. - 15.30 น
 • ท่านจำเป็นต้องทำการนัดหมายกับสถานฑูตล่วงหน้า ที่ โทร. 1900-222-344 เท่านั้น
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 4 วันทำการ
 • สามารถนำ Schengen Visa ที่ออกจากประเทศอิตาลีเดินทางไปยังประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa ได้
  ประเทศแถบยุโรปที่สามารถใช้ Schengen Visa เดินทางได้
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • เว็บไซต์สถานฑูตอิตาลี


ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าอิตาลี

Powered by MakeWebEasy.com