วีซ่าออสเตรเลีย

Last updated: Apr 20, 2012  |  457 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าออสเตรเลีย

 ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าออสเตรเลีย ทำวีซ่าออสเตรเลีย

Australia visa

EMBASSY OF AUSTRALIA : สถานฑูตออสเตรเลีย 
ที่ตั้ง : เลขที่ 37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 
เบอร์โทร 0 - 2344 - 6400 
แฟ๊กซ์ : 0 - 2344 - 6341

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย 
ที่ตั้ง : ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี เลขที่ 889 ถนน สาทร (ใต้) , กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) 
เบอร์โทร 0 - 2672 - 3476 (ถึง 79) 

เวลายื่น - รับ : 09.00 น. - 15.00 น.
และเวลา : 15.00 น. - 16.00 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าออสเตรเลีย

 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (VAC) ต้องชำระโดยแคชเชียร์เช็ค (หากซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ) หรือโดย ‘แบงก์ดราฟท์’ (เฉพาะเมื่อซื้อนอกเขตปริมณฑล) โดยสั่งจ่าย ‘สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ’ เป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบัน ได้ที่นี่
 • หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรืออย่างน้อยต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน
 • แบบฟอร์ม 48/48R สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าออสเตรเลีย
 • รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง 1 รูป
 • บัตรประชาชนไทย (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
 • จดหมายรับรองการทำงาน
 • ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้อง ควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน พร้อมข้อมูลหรือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์นั้น เป็นต้น
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับปัจจุบันใบรับรอง เงินฝากธนาคารซึ่งแสดงสถานภาพการเงินในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อย
 • ผู้สมัครที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษา ควรจะแสดงหลักฐานรับรองสถานภาพการศึกษาจากทางสถาบัน

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าออสเตรเลีย

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น-รับ : 09.00 น. - 15.00 น. และเวลา : 15.00 น. - 16.00 น.
 • ทางสถานฑูต แผนกวีซ่า จะเริ่มรับโทรศัพท์ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึง 16.30 น.
 • สถานฑูตออสเตรเลีย ได้มอบหมายให้ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย ออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวได้ เว็บไซต์เพิ่มเติม
 • หากต้องการนัดพบเพื่อทำวีซ่า กับสถานฑูตโดยตรง จำเป็นจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
 • วีซ่าท่องเที่ยว สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทยใช้เวลา 3 - 5 วันทำการ
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • เว็บไซต์สถานฑูตออสเตรเลีย


ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่าออสเตรเลีย

Powered by MakeWebEasy.com