วีซ่านิวซีแลนด์

Last updated: Apr 20, 2012  |  672 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่านิวซีแลนด์

 ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่านิวซีแลนด์ ทำวีซ่านิวซีแลนด์

New Zealand visa

EMBASSY OF NEW ZEALAND : สถานฑูตนิวซีแลนด์ 
ที่ตั้ง : M Thai Tower, ชั้น 14 ตึก All Seasons Place 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพ 
เบอร์โทร 0 - 2254 - 2530 
แฟ๊กซ์ : 0 - 2253-9045 
เวลายื่น - รับ : 08.30 น. - 12.00 น.
และเวลา : 14.00 น. - 15.00 น.

 

» เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านิวซีแลนด์

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้าน และมือถือ
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด 
  Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่านิวซีแลนด์
 • สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
 • ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือสำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 • หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกและหากมีการต่อเล่มสอง กรุณาสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกพร้อมปรับสมุดเงินฝากของท่าน ณ วันปัจจุบันที่สุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นหญิงสมรสแล้วต้องใช้)

» ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่านิวซีแลนด์

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น-รับ เวลายื่น 08.30 น. - 12.00 น. และ เวลารับ 14.00 น. - 15.00 น.
 • ใช้เวลา 5 วันทำการ ( ในช่วงเวลาท่องเที่ยวจะใช้ 7 วันทำการ แต่ถ้าเป็น Group ใช้เวลา 10 วัน เดินทางพร้อมกันเกิน 4 คน สถานทูตมักจะให้ยื่นเป็นกรุ๊ปและใช้เวลา 10 วันทำการ โดยวีซ่าที่ได้มาจะไม่ประทับตราในพาสปอร์ตแต่จะออกเป็นจดหมาย APPROVE ให้ และคณะจำเป็นต้องเดินทางไฟล์ทเดียวกัน เพราะจดหมายจะมีฉบับเดียว )
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • เว็บไซต์สถานฑูตนิวซีแลนด์


ดาวน์โหลด ใบสมัคร วีซ่านิวซีแลนด์

Powered by MakeWebEasy.com