ทัวร์สุพรรณบุรี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TWT_SPB_BS001

วันเดียว เที่ยวได้ สุพรรณบุรี น่าเที่ยว 1 วัน

Share

Share

เที่ยวสุพรรณบุรี ทัวร์สุพรรณบุรี
วันเดียว เที่ยวได้ สุพรรณบุรี น่าเที่ยว 1 วัน

ไฮไลท์ทัวร์
อุทยานมังกร เยือนวัดดัง แหล่งพระเกจิ ไหว้พระทำบุญ ช้อป ชิม ตลาด 100ปี

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี-วัดไผ่โรงวัว-วัดทองประดิษฐ์-วัดป่าเลไลย์-อุทยานมังกรสวรรค์-วัดแค-ตลาดสามชุก ๑๐๐ ปี
06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปัง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

09.00 น. เดินทางถึง จังหวัดสุพรรณบุรี นำท่านเข้าสู่ วัดไผ่โรงวัว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงคนไทยนิยมมากราบไหว้ โดยมีจุดเด่นคือพระพุทธรูปปูนปั้นองค์สีขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง นามว่าพระกกุสันโธ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย บริเวณด้านหน้าองค์พระพุทธรูปยังมีฆ้องและบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย นอกจากนี้ยังมี พระพุทธโคดม พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูปต่างๆ รูปหล่อพุทธประวัติ พระโพธิสัตว์ พระวิหารร้อยยอด เจดีย์ร้อยยอด สังเวชนียสถานจำลอง เมืองสวรรค์เมืองนรกจำลอง

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดทองประดิษฐ์ เป็นอีกที่ตั้งของแลนด์มาร์คอันใหม่ ‘สุ่มปลายักษ์’ ทีเด็ด ‘สองพี่น้อง‘สุ่มปลายักษ์’ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยสุ่มปลายักษ์นี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในท้องที่ ที่ช่วยกันสร้างสุ่มปลายักษ์ไม้ไผ่ขนาดใหญ่นี้ขึ้นมา โดยใช้ลำไม้ไผ่ ซึ่งเป็นพืชที่หาได้ง่ายในชุมชนกว่า 5,000 ชิ้น เป็นจุดชุมวิวสูงแบบ 360 องศา สะพานทางเดินที่ทอดยาวเป็นสะพานโค้ง ทำจากไม้ไผ่ เชื่อมกับวัดทองประดิษฐ์ ตัดผ่านทุ่งผักบุ้งที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง ไปยังสุ่มปลายักษ์เป็นที่มาของชื่อ ‘ตลาดน้ำสะพานโค้ง’ ที่ตั้งอยู่ติดกับสุ่มปลายักษ์ ซึ่งเกิดจากความสามัคคีของคนในชุมชม ที่พายเรือนำอาหาร เครื่องดื่ม และขนมมาขายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสุ่มปลายักษ์ โดยส่วนใหญ่ อาหารที่ขายจะเป็นอาหารที่ทำมาจากพืชผล
ในชุมชน ซึ่งชาวบ้านปลูกเอง อาทิ ข้าวโพดปิ้ง กุ้งย่าง ส้มตำ ซาลาเปา ที่ขายในราคาย่อมเยา

11.00 น. นำท่านเข้าสู่ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร นำท่านสักการะ พระปางปาลิไลยกะ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโต” มีอายุประมาณ 1,200 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินมาสักการะหลวงพ่อโต และเยี่ยมราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2498 และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง ขุนช้างขุนแผน รอบๆวิหารหลวงพ่อโต
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านเข้าสู่ อุทยานมังกรสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องใน โอกาสที่ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539 ภายใน ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และหมู่บ้านมังกรสวรรค์ (**รวมค่าเข้า พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร**)

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดแค เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดี เรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” อยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ภายในวัดนี้มีต้นมะขามใหญ่วัดโคนต้นโดยรอบได้ประมาณ 10 เมตร เชื่อกันว่าขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขามจากต้นมะขามต้นนี้ ให้เป็นตัวต่อตัวแตนจากท่านอาจารย์คงไว้โจมตีข้าศึก นอกจากนี้ทางจังหวัดได้สร้างเรือนไทยทรงโบราณเรียกว่า คุ้มขุนแผน ไว้ใกล้กับต้นมะขามยักษ์นี้อีกด้วย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสวัดแคเมื่อ พ.ศ. 2447 วัดนี้มีโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ได้แก่ พระพุทธบาทสี่รอย ทำด้วยทองเหลือง กว้าง 1.40 เมตร ยาว 2.80 เมตร สร้างซ้อนกันไว้ในรอยใหญ่ นอกจากนี้ก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบศิลปะรัตนโกสินทร์ จีวรและอังสะเป็นดอกพิกุลงดงามมาก ประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้าพระประธาน สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ก็มี เช่น ระฆังทองเหลือง หม้อต้ม กรักทองเหลือง ตู้ใส่หนังสือที่พระบาทสมเด็จพระ-จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถวายเมื่อปี 2412

16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดสามชุก ๑๐๐ ปี ตลาดสามชุก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน จ.สุพรรณบุรี เป็นตลาดจีนโบราณ ผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อน ตลาดสามชุก ถือเป็นแหล่งสำคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดสุพรรณบุรี บรรยากาศโดยรอบในปัจุจบันคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ร้านค้า บ้านเรือนเป็นอาคารไม้เก่าแก่ ข้าวของเครื่องใช้ ขนม อาหารที่นำมาตั้งขายในตลาด ล้วนตั้งใจไม่ใช่จำลอง เป็นการสืบเนื่องวัฒนธรรมจากอดีตซึ่งบ่มเพาะมาเป็น 100 ปี

17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กทม.

20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
                                                                *****************************
กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 01 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 07 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 08 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 14 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 15 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 21 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 22 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 28 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 29 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 04 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 05 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 06 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 11 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 12 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 13 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 14 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 15 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 18 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 19 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 25 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 26 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 09 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 2,199 บาท

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com