ทัวร์พระนครศรีอยุธยา

รหัสสินค้า : TWT_AYA_BS001

อิ่มบุญสุขใจ ไหว้พระภาคกลาง ทำบุญไหว้พระ 9 วัด อยุธยา 1วัน

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ภาคกลาง

Share

รายละเอียดสินค้า

เที่ยวอยุธยา ทัวร์อยุธยา
อิ่มบุญสุขใจ ไหว้พระภาคกลาง
ทำบุญไหว้พระ 9 วัด อยุธยา 1วัน

ไฮไลท์ทัวร์
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง
วิหารพระมงคลบพิตร วัดแม่นางปลื้ม
วัดธรรมิกราช วัดหน้าพระเมรุ วัดเชิงท่า
วัดท่าการ้อง วัดกษัตราธิราช ตลาดน้ำอโยธยา

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปัง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ

08.00 น. เดินทางถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำท่านไหว้พระขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เริ่มจาก

วัดที่-1 วัดใหญ่ชัยมงคล นำท่านไหว้พระพุทธชัยมงคลในพระอุโบสถ ไหว้พระพุทธไสยาสน์ และชมเจดีย์ชัยมงคล และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดที่-2 วัดพนัญเชิงวรวิหาร กราบไหว้ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า“หลวงพ่อโต” หรือซำปอกง ที่ชาวจีนเรียกขาน ไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

วัดที่-3 วิหารพระมงคลบิตร ไหว้ หลวงพ่อมงคลบพิตร พระคู่บ้านคู่เมือง และเดินเลือกซื้อสินค้าบริเวณด้านหน้าวัด อาทิ ปลาตะเพียน เครื่องจักรสาน ขนมต่างๆ

วัดที่-4 วัดแม่นางปลื้ม วัดเก่าแก่ที่เคยเป็นที่ตั้งค่ายของพม่า กราบไหว้หลวงพ่อขาว พระประธานในพระอุโบสถที่สวยงาม เดินชมโบราณสถานของวัด

วัดที่-5 วัดท่าการ้อง กราบไหว้ พระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักสิทธิ์ ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความไฮเทค แปลกกว่าวัดอื่นๆ ทั้งตุ๊กตาปูนปั้น รูปสัตว์ต่างๆ และเครื่องเสี่ยงทายโอโตเมติกต่างๆ เดินชม ตลาดน้ำกรุงเก่า อาหารของกินของฝากในราคาชาวบ้าน ทั้งก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่ล่องลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาแบบไม่ต้องเซ็ตฉาก วิถีชีวิตการกินอยู่ที่มีวัดเป็นศูนย์กลางจิตใจ ความทรงจำวันวานที่หวนคืนสู่มหานที ตลาดน้ำเกิดใหม่ในกรุงเก่าแห่งวัดโบราณ ณ ที่นี้ สุขสงบจากภายใน จนความวุ่นวายจากภายนอกมิอาจล่วงรู้

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร

วัดที่-6 วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบไหว้ พระประธานในพระอุโบสถ ชมฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่งมีความประณีตงดงามมาก และชมวิว พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ

วัดที่-7 วัดเชิงท่า ไหว้ พระประธานในพระอุโบสถ สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมความงามของ เครื่องไม้อยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากและรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้

วัดที่-8 วัดธรรมิกราช เป็นวัดหลวงที่เก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาฟังธรรมกันประจำในวันพระ ไหว้พระประธาน ในพระอุโบสถ และชมโบราณสถานของวัด

วัดที่-9 วัดหน้าพระเมรุราธิการาม กราบไหว้ พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องที่งดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าทำลายในคราวเสียกรุงศรีอยุธยา

16.30 น. นำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดน้ำอโยธยา ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝาก OTOP ต่างๆ จากร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ของที่ระลึก และกิจกรรมอื่นๆมากมาย

17.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 01 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 07 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 08 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 14 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 15 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 21 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 22 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 28 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 29 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 04 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 05 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 06 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 11 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 12 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 13 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 14 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 15 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 18 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 19 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 25 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 26 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 09 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ1,599 บาท
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,599 บาท

โดยรถตู้ปรับอากาศ

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TWT_UTN_BS102

อุทัยฯ เมืองธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน

 
฿ 3,990 ฿ 3,990
New

TWI_CTI_BS129

ล่าพลอย...ชิมผลไม้@ จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

 
฿ 4,900 ฿ 4,900
New

TWT_KRI_BS133

ไปมะ...เหมือง มอญ 3 วัน 2 คืน

 
฿ 6,490 ฿ 6,490
New

TWT_CCO_BS002

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา สายมู บูชา 3 เทวสถาน ไหว้พระ 3 วัด วันเดียว เที่ยวฉะเชิงเทรา

 
฿ 999 ฿ 999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com