ทัวร์สระบุรี

รหัสสินค้า : TWT_SRI_BS001

วันเดียว เที่ยวได้ สระบุรี สัมผัสวิถีชีวิตชาวไท-ยวน ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก 1 วัน

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ภาคกลาง

Share

รายละเอียดสินค้า

เที่ยวสระบุรี ทัวร์สระบุรี
วันเดียว เที่ยวได้ สระบุรี 1 วัน
สัมผัสวิถีชีวิตชาวไท-ยวน ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก

ไฮไลท์ทัวร์
สัมผัสวิถีชีวิตลาวเวียงและไทยวน
วัดสมุหประดิษฐาราม-กาดฮิมน้ำพระยาทด
โยนกอุทยานท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน- ตลาดหัวปลี

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-วัดสมุหประดิษฐาราม-กาดฮิมน้ำพระยาทด -โยนกอุทยาน ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ –หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน- ตลาดหัวปลี

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.เสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปัง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

09.00 น. เดินทางถึง อ.เสาไห้ จังหวัดสระบุรี นำท่านเข้าสู่ วัดสมุหประดิษฐาราม เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต) ต้นตระกูลกัลยาณมิตร สร้างเพื่ออุทิศให้แก่มารดา เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง ภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจ คือพระประธานไม่มีพระนาม เป็นพระหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย อัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัย และพระอุโบสถทรงไทยเฉลียง 2 ชั้น หน้าบันเป็นปูนปั้นลวดลายดอกไม้และรูปสิงห์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง การแต่งกาย และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ กาดฮิมน้ำพระยาทด ให้ท่านได้อิสระ ถ่ายรูปเล่น สูดกลิ่นของธรรมชาติ ริมน้ำ ชมวิถีชีวิต อีกทั้งการแสดงหน้าเวทีที่มีมาสับเปลี่ยน คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดของเสียงดนตรีที่บรรเลง

11.00 น. นำท่านชม โยนกอุทยาน ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระบุรี ที่เป็นสถานที่ตักน้ำมุรธาภิเษก หรือ น้ำรดพระเศียร ในงานราชาภิเษก หรือในพระราชพิธีสำคัญอื่นๆ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร

13.00 น. นำท่านเข้าสู่ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ที่ต้องการอนุรักษ์มรดกของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน จึงได้รวบรวมทั้งสถานที่และสิ่งของต่างๆ แหล่งรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยวน สระบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มชาวล้านนาที่ถูกกวาดต้อนอพยพมาจากเมืองเชียงแสน บ่งบอกถึงรากเหง้าหรือที่มาชาวบ้านในชุมชนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไท-ยวน หรือชาวไทโยนก ที่ถูกกวาดต้อนมาจากอาณาจักรโยนกนาคนคร ปัจจุบันคืออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อกว่า ๒๐๐ ปีก่อน

14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดหัวปลี เป็นตลาดสไตล์บ้าน ๆ ท่ามกลางสวนกล้วยและสวนไผ่อันร่มรื่น ตั้งอยู่ด้านในศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เผื่อแวะซื้อของฝากไปฝากคนทางบ้าน จนถึงเวลานัดหมาย

16.00 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

18.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

กำหนดวันที่เดินทาง
วันที่ 01 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 07 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 08 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 14 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 15 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 21 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 22 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 28 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 29 มีนาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 04 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 05 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 06 เมษายน 2563 ราคาท่านละ1,999 บาท
วันที่ 11 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 12 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 13 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 14 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 15 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 18 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 19 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 25 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 26 เมษายน 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 09 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ราคาท่านละ 1,999 บาท

ดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TWT_UTN_BS102

อุทัยฯ เมืองธรรมชาติ 2 วัน 1 คืน

 
฿ 3,990 ฿ 3,990
New

TWI_CTI_BS129

ล่าพลอย...ชิมผลไม้@ จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

 
฿ 4,900 ฿ 4,900
New

TWT_KRI_BS133

ไปมะ...เหมือง มอญ 3 วัน 2 คืน

 
฿ 6,490 ฿ 6,490
New

TWT_CCO_BS002

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา สายมู บูชา 3 เทวสถาน ไหว้พระ 3 วัด วันเดียว เที่ยวฉะเชิงเทรา

 
฿ 999 ฿ 999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com